Ορθή Επανάληψη του προσωρινού πίνακα επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά, επιλαχόντων και απορριφθέντων